نام دستگاهموضوعمسئول اجرایی 
بهزیستی استاننمایشگاه دستاوردهایی توانخواهانخانم الهه یوسف پوراطلاعات بیشتر
بهزیستی استانکارگاه آموزشی کودکانزهراسنجریاطلاعات بیشتر
بهزیستی استانکلاس چرتکههمدیه شکوهیاطلاعات بیشتر
بهزیستی استانکلاس ژمیناستیکرفیعیاطلاعات بیشتر
بهزیستی استانکلاس نقاشیمهسا حبیبیاطلاعات بیشتر
بهزیستی استانکلاس آوا ورزیمریم موسی زاداطلاعات بیشتر
بهزیستی استانجشنازدواجشکوفه مقصودیاطلاعات بیشتر
بهزیستی استانآموزش خطزهراسنجریاطلاعات بیشتر
بهزیستی استانمشارکت اجتماعی نوجوانان ایرانآقای جواد قنبریاطلاعات بیشتر
بهزیستی استانبرگزاری جشن ها و سوگواری با توجه به مناسبتناهید کریمیاطلاعات بیشتر
بهزیستی استانآموزش مهارتهای زندگیناهید کریمیاطلاعات بیشتر
بهزیستی استانورزش صبحگاهیناهید کریمیاطلاعات بیشتر
بهزیستی استانجلسات آموزش کاردرمانی به والدینناهید کریمیاطلاعات بیشتر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...